KDVlogo bkj 190

Vedtægter for:

Kerteminde-Dalby Valgmenighed

§ 1

Medlemmer af Kerteminde-Dalby Valgmenighed
er alle, der har indmeldt sig i valgmenigheden.Optagelse
sker ved henvendelse til menighedens præst.

§ 2

Øverste myndighed i menighedens anliggender er
generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.
Dagsorden:
Valg af ordstyrer 
Formandens beretning -
Årsregnskab/ budget v/ Forretningsføreren -
Godkendelse af beretning & regnskab.
Valg til bestyrelsen -
Valg af revisor
Indkomne forslag -
Evt.
 
Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer af menigheden forlanger det.
Bekendtgørelse sker i kirkerne, kirkebladet og dagspressen eller efter betyrelsens skøn. På disse forsamlinger kan ethvert menighedsanliggende behandles.
Afgørelse træffes ved flertallet af de afgivne stemmer. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer.

§ 3

Bestyrelsen er menighedens repræsentation i alle forhold. Den vælger selv sin formand, der leder bestyrelsens forhandlinger. Der føres beslutningsprotokol, der underskrives af tilstedeværende medlemmer.
Menighedens præst deltager i møderne

Afgørelser træffes ved stemmeflertal, når minst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Betyrelsen tager bestemmelse vedrørende gudstjenesten, den kan træffe foranstaltninger til sammenkomster mellem menighedens medlemmer ud over generalforsamlingen.
Bestyrelsen tegner menigheden ved pantsætning af
fast ejendom og ved optagelse af lån.


 

§ 4

Ved præsteledighed drager bestyrelsen omsorg for tjenestens besørgelse under vakancen. Bestyrelsen sætter sig i forbindelse med præsteemner om hvilke den kan skønne, der kan være udsigt til overtagelse af gerningen. Derefter vælger og ansætter bestyrelsen præst og forelægger valget på efterfølgende menighedsmøde. Hvis der i bestyrelsen ikke kan opnås enstemmighed, henlægges afgørelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5

På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen.
Denne består af 9 medlemmer. Det tilstræbes, at medlemmerne har bopæl i Kerteminde, Drigstrup, Munkebo, Revninge, Rynkeby Kølstrup, Flødstrup sogne og på Hindsholm.
Valget sker skriftligt, hvis dette forlanges. Hvert medlem kan
stemme på det antal, der skal vælges. Valget afgøres ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, trækkes der lod. Valget gælder for 2 år, således at 4 er på valg i lige år og 5 i ulige år.
Der vælges 2 revisorer, som vælges for 2 år, og afgår skiftevis.

§ 6

Menighedens ejendom er kirkerne og præsteboligen.

§ 7

Regnskabet følger kalenderåret. På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskab i revideret stand til godkendelse. Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af de nødvendige bidrag.

§ 8

Ændringer i vedtægterne kan ske, når disse vedtages uændret
på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en
måneds mellemrum.

I tilfælde af at Kerteminde - Dalby Valgmenighed nedlægges ,
overgår eventuelle overskydende  midler til andet grundtvigsk
arbejde på egnen.

Således vedtaget på generalforsamlingen 18. marts 2018