Årsberetning for 2020 , Kerteminde – Dalby Valgmenighed

 

Som vi alle ved har 2020 været et underligt , turbulent år, hvor Corona kom til at præge alles gøren og laden og dette gjalt også Kerteminde Dalby Valgmenighed, men vi er kommet samlet igennem året.

Året startede optimistisk op med konfirmand forberedelser – tema-undervisning i bl.a. kunstterapi og den forestående udflugt til Ribe Domkirke og Jelling Stenene.

Alt vedr. pensionssagen gik i orden, således at vi, Valgmenigheden blev holdt skadesfri.

Maj Møde med Horne Lands orkester og fællessang blev sat på skinner.

Ideen om mini – konfirmander blev forberedt. , ligeledes at legestuen skulle inviteres for at møde en præst, se, mærke og høre om kirken.

Seniorhøjskolen inviteredes - det vil sige det var meningen - ligeledes overvejedes at starte studiekreds igen.

Hanne , vores Præstekone, har startet selvstændig virksomhed som familierådgiver, i starten i lokaler i præsteboligen, men fra maj 2020 i lokaler i Odense.

Og så den 11. marts bød coronaen os at stoppe næsten al aktivitet, generalforsamling, konfirmationer blev udsat til september 2020. Konfirmandernes tur blev ændret fra Ribe til hyggeaften med pizza, sodavand, musik og hygge i præsteboligen ,alt sammen under behørig afstand.

Og alt andet blev aflyst!

Men vi arbejdede dog lidt , fik tegnet en sundhedsforsikring til vores præst Anders, så vi kunne få ham hurtigt tilbage på banen i tilfælde af uarbejdsdygtighed …..,,, altså pga sygdom.

Generalforsamlingen i September forløb fint , medlemerne var positive trods mgl. Sang og fællesspisning.

Kirkegangen har været tilfredsstillende trods alle restriktioner.

Og så gik det rigtig ned ad bakke,- coronaen og angsten herfor, bredte sig som steppebrand, og bestyrelsen valgte at aflyse kirkegangen fra 21. december - - Kirkeminister og regering der var lidt bagud, og aflyste først fra den 23. december.

Der blev holdt en virtuel julegudstjeneste og det var rigtig fint.

Og det var så beretningen for året 2020 i Kerteminde – Dalby Valgmenighed .

Et kig ind i 2021 varsler: kirkegang uden sang, mundbindets komme, men også solskin, nye medlemmer , sang i kirken , afskaffelse af mundbind, nyplantning af hæk, konfirmandhygge i præsteboligen, konfirmation 21. og 22. august, kirkekaffe i Emauskirken, første gang 29. august , herefter hver 3. søndag i mdr. , og en forhåbentlig forårsfest der bliver til efterårsfest, som formanden nok så kvikt lovede ved sidste generalforsamling.

Dette var årets beretning

13. juni 2021

Inge B. Napora

 

 Generalforsamling
Kerteminde/Dalby Valgmenighed
søndag den 13. juni 2021

Referat

Formanden bød velkommen og foreslog Else-Marie Bjerregaard som ordstyrer.
1. Valg af ordstyrer
Else-Marie Bjerregaard blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Inge fremlagde sin beretning fra et år, som blev beskrevet som turbulent. Et
år, der også bar præg af en del aflysninger. Som nyt blev nævnt, at
sundhedsforsikring for præsten nu er faldet på plads.
Der vil efter sommerferien være kirkekaffe i Emauskirken den 29/8
Ingen spørgsmål eller kommentarer. BERETNINGEN BLEV GODKENDT
3. Årsregnskab 2020
Forretningsfører fremlagde regnskabet, der udviste et positivt resultat på
241.000 kr. Der var spørgsmål til begravelseshjælp, og derefter blev
regnskabet GODKENDT
Derefter fremlagde forretningsfører budget for 2021.
4. Valg til bestyrelsen
På valg var
Lars Bo Jørgensen genvalgt
Else Sørensen genvalgt
Kathleen Stammer genvalgt
Hanne Verner samt Marianne Nielsen ønskede ikke genvalg og udtrådte
derfor af bestyrelsen.
Kirsten Storm blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Der er pt ikke fundet
det sidste medlem, hvorfor vi undtagelsesvis fortsætter med 8 medlemmer.
GODKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN
5. Valg af revisor
Anne-Marie Sloth blev genvalgt
6. Indkomne forslag
- ingen
7. Evt.
Kirsten Storm blev budt hjerteligt velkommen i bestyrelsen. Samtidig var der
en stor tak til Hanne Verner for fire aktive år.
Desuden var der et ønske om en kort mail-advisering inden større
begivenheder i Valgmenigheden.
Traditionen tro fik vi sildemadder og smørrebrød, men i år med levende musik til.
Alt i alt en dejlig søndag.
Referent
Kathleen Stammer