Årsberetning 2018 Kerteminde – Dalby Valgmenighed

2018 blev for Kerteminde – Dalby blev på mange måder et udfordringernes år.

Foråret bød på påske og konfirmation,- alle højtider gik rigtig fint,- der var god kirkegang,- og traditionerne med fastelavnsboller til fastelavn, brød og vin til Skærtorsdag blev atter en succes. Vores sanger Henrik med datter var med til at gøre påsken helt unik, med smuk sang.

Vore unge mennesker blev konfirmeret på smukkeste vis, i en smuk pyntet kirke, Anders havde haft et dejligt læringsår med konfirmanderne, hvor der også var plads til hyggeaftener. Ligesom de havde været på tur til Jelling, samt Ribe Domkirke, en tradition som nok er kommet for at blive.

Allehelgensdag i 2017 var orgelet i Betlehemskirken stået af, efter godt 20år. Et nyt, større og bedre orgel blev indkøbt, det stod ikke just på budgettet, -men var en nødvendighed. Og en stor tak til Lions Club, som støttede os ikke blot som forudsagt med kr. 5000,- men med kr. 10.000,- og tak til de frivillige kræfter som hjalp med at få orgelet på plads, et stort arbejde, som betød at tonerne atter lød rene og smukke i Betlehemskirken. Og ude omkring kirken, blev der ryddet op , træer blev fældet, sten lagt på plads, og blomster i krukker. Parkeringspladsen blev genetableret med ral, i samarbejde med Forsamlingshuset og Sportsforeningen.

Emaus kirken kom i radioen:

Ruth Kabel fra DR Fyn, organist Povl Christian Balslev , samt leder af kulturmaskinen i Odense Jesper Vognsgaard besøgte os 7. april, som led i en turne til 3 fynske valgmenigheder med temaet fynsk tradition og fornyelse i kirkens sang , hvor der blev talt historie, sange og sunget fællessang. En dejlig lørdag formiddag med god tilslutning.

Vores nye forretningsfører kom godt i gang med talgymnastikkens kunstner, ligesom der arbejdes med medlemslister, persondataforordning, nem – id , oprettelse af autorisation vedr. aut. træk af oplysninger til beregning af kirkeskat. mm.

Bestyrelsen begyndte for alvor at forberede 150 års jubilæet , der blev sendt ansøgninger om støtte hertil, udvalg til udfærdigelse af jubilæumsskrift , invitationer, sange, pr mm blev nedsat. Ideer til hvordan festen skulle afholdes blev drøftet.

I foråret måtte vi konstatere at Anders `s pension ikke var gået i orden. Vi fik styr på papirarbejdet i den forbindelse,- men måtte også erkende at den periode han ikke havde været dækket kom til at koste Kerteminde – Dalby Valgmenighed ca. kr. 120.000, ( ca 15% af hans løn i perioden , regler sat at pensionskassen 1950), - alt sammen samtidig med at vi tog kampe med Pensionskassen om at få selve pensionen sat i værk. Pensionen er her et år efter, endelig sat i gang. Vores forretningsfører har talt med vores forsikringsselskab, og vi håber at vores bestyrelsesansvarsforsikring går ind og dækker pensionsudgiften til Anders, når og hvis han anlægger krav til Kerteminde – Dalby Valgmenighed, - og her skal jeg indskyde: sådan er gangen i det. Dette betyder også at der er hensat en eventualpost i regnskabet på kr. 120.000, som igen er medvirkende til et underskud i året 2018.

Valgmenighederne på Fyn holder ca. 4 årlige formandsmøder, på skift hos hinanden, hvor formændene mødes og drøfter hvad der sker i de forskellige valgmenigheder, får inspiration og gode ideer, og ikke mindst et kendskab og fællesskab .

I Juni måned havde vi således besøg i kirken af Valgmenigheden fra Sdr. Nærå, som havde udflugt med menigheden. Og i maj var der besøg fra Lemvig Valgmenighed.

I juni blev friskolen lavet om til Mælkebøtteby i en uge, og de netop konfirmerede elever mente der også skulle være en kirke i byen, og så lavede de simpelthen et klasselokale om til kirke, og der blev holdt gudstjenester,altergang og sunget salmer. Vi må sige: Der er nogen der har fået en god konfirmandundervisning.

Arbejdsdagene er gået rigtig fint i 2018, der er blevet pudset, poleret og repareret.

I præsteboligen er der blevet etableret et værelse til familiens yngste søn, som er nået konfirmationsalderen . Har hidtil haft værelse på reposen, med fri adgang og syn,- dette var ikke rimeligt for nogen parter. Så en skillevæg mm er sat op , og nu fungerer det .

I september stod Valgmenigheden for et møde i ældreklubben på Hindsholm, med Anders i spidsen. Herudover skriver Anders i Kerteminde Net avis, søndags klumme , i turnus ordning med de øvrige præster i Kerteminde kommune, ligesom Anders er med i turnus om at holde gudstjenester på plejehjemmene.

I september var der høstgudstjeneste med efterfølgende foredrag af Thorkil Bjørn som foralte om valgmenighedsloven og Esbjerg Havn, efter en dejlig frokost som vores aktivitetsudvalg klarede.

Kirkebladet der udsendes 4 gange årligt , dels med fodpost og dels med e-mail, er udarbejdet af Anders og har fået et flot løft, god orientering, samt dejlige fotos. Kerteminde – Dalby Valgmenigheds logo, som er tegnet af Bjørn Krab-Johansen, er atter kommet frem , tillige med en fortælling om logoets tilblivelse.

Anders har ændret konfirmandundervisningen med det nye hold, således at konfirmanderne indtil jul, får alm. ”præstegang ”, herefter, hen over foråret skal konfirmanderne beskæftige sig med forskellige temaer. Og et af resultaterne er de billeder man her kan se udstillede. Og hvordan det er gået må vi høre nærmere om sidenhen.

I efteråret blev det offentliggjort at der i folkekirkeskatten dækkes for gravkastning og nedsættelse af urner, dette er drøftet i bestyrelsen, og man vil komme med forslag til generalforsamlingen.

Døren i Betlehemskirken var i elendig forfatning,- den blev ordnet, fik ny beklædning og nu håber vi den holder i lang lang tid. Et projekt som var lidt større end vi troede,- og det hjalp heller ikke just på økonomien , tømrer og maler kr. 43000 , - .

Anders Bjerregaard bidrog på frivillig basis med den flotte træbeklædning på døren, et stort stort stykke arbejde. TAK for det.

Klokkerne i begge kirker er blevet set efter,- til den nette sum af kr. 5.000

Allehelgens gudstjeneste blev afholdt i Dalby, hvor medlemmer der døde i året løb blev mindet af inviterede familie, samt andre pårørende.

Fredslyset kom atter til Kerteminde, og der var en smuk og varm fredslysgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirkede, og dagen sluttede med gløgg og æbleskiver.

Sidst på året var der møde hos biskoppen , hvor præst og formand deltog sammen med øvrige fra de fynske valgmenigheder. Der blev gennemgået en del regler, og der blev påpeget at der skulle laves lister over hvilket sogn ( pastorat ) medlemmerne tilhører.

Alle udvalgene er efterhånden klar til 150 års jubilæet i 2019, tidsskrift lige på trapperne, pynt, mad, underholdning, invitationer, småkager , toastmaster og meget mere på plads.

Jul og nytår er vi kommet fint henover,- rigtig god tilslutning . 1.søndag i advent sang og spillede Karen, Inge og Henrik, og det vil vi gerne lave til en tradition. Og julefrokosten var som altid rigtig god.

3. søndag i advent havde vi besøg af koret Half, som sange både i kirken og i samlingsstuen.

Traditionen med kransekage og champagne blev flyttet til samlingsstuen grundet mange ønskede at ønske hinanden godt nytår.

Der er udarbejdet flere nye ind og udgangsbønner,- Bjørn Krab Johansen laver halvårlig vagtplaner til de som har meldt til at læse ind og udgangsbønner. Dette projekt at lavet for at delagtiggøre menigheden noget mere. Et stort arbejde, tak til Bjørn Krab-Johansen

Mosaikeruderne er færdige, kommet i hus ,- det vil sige de ligger ved glarmesteren, og i skrivende stund er nye håndværkstilbud indhentet, penge fra Aage og Johanne Louis – Hansens fond kommet, og vi forventer at selve arbejdet med isætning kan starte 1. april. Og være færdigt inden den forestående konfirmation den 28. april . Arkitekt John Bo Verner styrer denne del af projektet. Til A.P. Møller fonden er der sendt fotos og orientering om arbejdet.

Fremtiden: 2019 afholdes 150 års jubilæum ,- Anders vil starte studiekreds over Bjergprædikenen, Menighedsbesøg i andre valgmenigheder, Bestyrelsen vil holde strategi møder med tanker og ideer for fremtiden.

Som tidl. nævnt i denne årsberetning er der en del store udgifter, og herudover har vi fået en stor efterregning på forbrugsafgifter ,- - dækkende over et par år.

Så her har vi et arbejde foran os som hedder: flere medlemmer - besparelser på alle omkostninger

Måske Lån i ejd - måske en kassekredit, måske stigning i medlemsbidraget. Noget skal ske.

Driften kører lige akkurat rundt hvis vi ser væk fra de i 2018 ekstraordinære store udgifter. Men det er ikke godt nok, vi skal have opsparet noget overskud , så vi kan henlægge til uforudsete udgifter. Det er dyrt at køre 2 kirker og en præstebolig.

Bestyrelsen , valgt at menigheden , skal arbejde i samråd med forretningsføreren omkring denne problematik, - men ideer , løsninger mm modtages med glæde , og allerhelst på skrift,- for at undgå misforståelser mm. Husk vi er et fællesskab, hvor alle kan være med, vi må sammen kæmpe for at bevare Kerteminde – Dalby Valgmenighed. Vi har alle behov for at være en del af et fællesskab, lad os passe på vores fællesskab og alle være med til at skabe et større fællesskab.

24. marts 2019

Inge B. Napora