Vedtægter

§ 1

Medlemmer af Kerteminde Dalby Valgmenighed er alle, der har indmeldt sig i valgmenigheden. Optagelse sker ved henvendelse til menighedens præst.

§ 2

Øverste myndighed i menighedens anliggender er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsorden:
· Valg af ordstyrer
· Formandens beretning
· Årsregnskab/budget v/ Forretningsføreren
· Godkendelse af beretning & regnskab
· Valg til bestyrelsen
· Valg af revisor
· Indkomne forslag
· Evt.

Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, når mindst fire medlemmer af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer af menigheden forlanger det. Bekendtgørelse sker i kirkerne, kirkebladet og dagspressen eller efter bestyrelsens skøn. På disse forsamlinger kan ethvert menighedsanliggende behandles.
Afgørelse træffes ved flertallet af de afgivne stemmer. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer.

§ 3

Bestyrelsen er menighedens repræsentation i alle forhold. Den vælger selv sin formand, der leder bestyrelsens forhandlinger. Der føres beslutningslingsprotokol, der underskrives af tilstedeværende medlemmer.
Menighedens præst deltager i møderne.

Afgørelser træffes ved stemmeflerhed, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen tager bestemmelse vedrørende gudstjenesten, den kan træffe foranstaltninger til sammenkomster mellem menighedens medlemmer ud over generalforsamlingen.
Bestyrelsen tegner menigheden ved pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån.

 

§ 4

Ved præsteledighed drager bestyrelsen omsorg for tjenestens besørgelse under vakancen. Bestyrelsen sætter sig i forbindelse med præsteemner, om hvilke den kan skønne, der kan være udsigt til overtagelse af gerningen. Derefter vælger og ansætter bestyrelsen præst og forlægger valget på efterfølgende menighedsmøde.
Hvis der i bestyrelsen ikke kan opnås enstemmighed, henlægges afgørelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5

På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen. Denne består af 12 medlemmer. Det tilstræbes, at medlemmerne har bopæl i Kerteminde, Drigstrup, Munkebo, Revninge, Rynkeby, Kølstrup, Flødstrup sogne og på Hindsholm.
Valget sker skriftligt, hvis dette forlanges. Hvert medlem kan stemme på det antal, der skal vælges. Valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Står stemmerne lige, trækkes der lod.
Valget gælder for to år, således at halvparten er på valg hvert år.
Der vælges 2 revisorer, som vælges for 2 år, og afgår skiftevis.

§ 6

Menighedens ejendom er kirkerne og præsteboligen.

§ 7

Regnskabsåret følger kalenderåret. På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskab i revideret stand til godkendelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af de nødvendige bidrag.

§ 8

Ændringer i vedtægterne kan ske, når disse vedtages uændret på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.

I tilfælde af at Kerteminde Dalby Valgmenighed nedlægges, overgår eventuelle overskydende midler til andet grundtvigsk arbejde på egnen.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 20. marts og 8. maj 2001